Thẻ 08216

Thẻ 08216
14,000 won
45
0
Mô tả:

Là Loại Thẻ Gọi Trên Di Đông Hàn Quốc Về Việt Nam

180 phút

Số kết nối : 08216

  •  Chọn tiếng việt số 7
  •  Bấm số thẻ + #
  •  Bấm mã nước  + Mã vùng  + Số điện thoại  + #
  •  Lưu mã thẻ
  • 08216  + Chọn ngôn ngữ + Bấm mã thẻ +  77#
  •  Xóa mã thẻ
  • 08216  +  44#

 

Hỗ trợ trực tuyến